Ката Кёкусинкай

Видео

Taikyoku sono san

 

 

Sokugi taikyoku sono san

 

Pinan sono ichi

Pinan sono ni

 

Pinan sono san

 

Pinan sono yon

 

Pinan sono go

 

Yantsu

 

Tekki sono ichi

 

Tekki sono ni

 

Sushi ho